Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Marek Herma – Na służbie w marynarce wojennej Imperium Rosyjskiego. Kontradmirał Kazimierz Kietliński (1875–1918)

p007 0 00 01Diana Błońska – W obliczu kataklizmu. Zabezpieczenie zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie przed pierwszą i drugą wojną światową

p007 0 00 01Krzysztof Fudalej – Współpraca Reichswehry i Armii Czerwonej przed 1933 rokiem – fakty a mity polskiej historiografii

p007 0 00 01Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz – „Misja na Wschodzie”. Z historii działalności Związku Dziewcząt Niemieckich (BDM) w Kraju Warty (1940–1945)

p007 0 00 01Łukasz Sroka – Zachować srebra rodowe. Zezwolenia na wywóz zabytków oraz instrumentów muzycznych za granicę jako źródło historii Żydów po II wojnie światowej

p007 0 00 01Anna Szczepańska-Dudziak – Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby konsularnej w latach 1945–1949

p007 0 00 01Marek Mikołajczyk – Międzynarodowe skutki powrotu generała Charles’a de Gaulle’a do władzy w roku 1958

p007 0 00 01Łukasz Polniak – Mit armii gen. Berlinga w kinie wojennym PRL w latach 1960–1989


Materiały

p007 0 00 01„The Collapse of France”. Nieznane memorandum brytyjskie dotyczące przyczyn i okoliczności klęski Francji w 1940 r. – Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc


Autoreferaty

p007 0 00 01Jan Pajor – Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911–1918


p007 0 00 01Anna Maria Adamus – Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Polska i Francja w badaniach Wiesława Śladkowskiego. Refleksje wokół książki „Szkice polsko-francuskie XIX–XX wiek”, Lublin 2015, ss. 582

p007 0 00 01Bogumił Grott – Na manowcach pozornej komparastyki. Z powodu książki Romana Wysockiego „W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze”, Lublin 2014, ss. 543

p007 0 00 01Recenzje

 

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Akt 5 listopada 1916 r. – konsekwencje dla Polski i Europy”, Toruń 4–5 XI 2016 r. – Mateusz Hübner


p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Depozyt Niepodległości – Rada Narodowa RP na uchodźstwie (1939–1991)”, Warszawa 8 XII 2016 r. – Mateusz Hübner

Listy do redakcji

p007 0 00 01Kilka uwag do monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 w kontekście listu autora książki do redakcji „Dziejów Najnowszych” – Przemysław Benken

p007 0 00 01Informacja dla autorów