Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 2

p007 0 00 01Spis treści


 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Janusz Odziemkowski – Gdyby Legiony nie powstały…

p007 0 00 01Jacek Piotrowski – Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień)

p007 0 00 01Marek Dutkiewicz – Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk na Wołyniu w 1915–1916 roku

p007 0 00 01Przemysław Waingertner – Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 roku i pamięć o niej

p007 0 00 01Mariusz Wołos – Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii)

p007 0 00 01Marek Białokur – Józefa Piłsudskiego „droga do niepodległości” w świadomości historycznej młodzieży. (Na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych)

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Pasje sportowe legionistów w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym

p007 0 00 01Renata Król-Mazur – „Było błędem nie uwzględnić psychologii serca młodzieńczego wojownika…” Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów


p007 0 00 01Halina Parafianowicz – Wojna i pamięć. Pierwsza wojna światowa i jej upamiętnianie przez Amerykanów


p007 0 00 01Tomasz Wiśniewski – Rosyjska konspiracja monarchistyczna w obozie internowania w Tucholi oraz w Toruniu w latach 1920–1922


p007 0 00 01Paweł Jaworski – Szwedzki oddział „wileński” – niezrealizowana ekspedycja rozjemcza w 1920/1921 roku


p007 0 00 01Janusz Czechowski – Międzynarodowe uwarunkowania Litwy Środkowej (9 X 1920 – 6 IV 1922)


p007 0 00 01Andrzej Tamborski – Przejęcie administracji celnej w województwie poznańskim w latach 1920–1921


p007 0 00 01Piotr Kołakowski – Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.


p007 0 00 01Marek Rodzik – Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Sebastian Fikus – Tryumf pogańskiego barbarzyństwa. Uwagi na marginesie książki Manfreda Görtemakera, Christopha Safferlinga, „Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit”, München 2016, Verlag C.H. Beck, ss. 591

p007 0 00 01Piotr Mickiewicz – O historii Marynarki Wojennej inaczej. Andrzej Drzewiecki, „Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa”, Gdynia–Oświęcim 2016, Wydawnictwo Napoleon V, ss. 1047

p007 0 00 01Recenzje


Katarzyna Sierakowska, Śmierć, Wygnanie, Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918 – Włodzimierz Suleja

Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej – Paweł Samuś

Takuma Melber, Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA – Roman Kochnowski

Maximilian Becker, Mitstriter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945 – Wojciech Wichert

Sebastian Pawlina, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu
Warszawskiego Armii Krajowej – Marek Ney-Krwawicz

Piotr Stanek, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344 – Marek Ney-Krwawicz

Przemysław Benken, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody” – Arkadiusz Krawcewicz

Michał Lubina, Pani Birmy. Aung San Suu Kyi. Biografia polityczna – Tomasz Flasiński

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”,
Bełchatów, 27–28 X 2016 r. – Dariusz Rogut


p007 0 00 01Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad,
29–30 IX 2016 r.
– Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolijap007 0 00 01Informacja dla autorów