Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 4

p007 0 00 01Spis treści


Studia i artykuły

p007 0 00 01Setna rocznica rewolucji bolszewickiej w 1917 r. – Marek Kornat


p007 0 00 01Wojciech Materski – Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia

 

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Skazani na Francję – polskie działania dyplomatyczne w państwach ententy w 1917 roku


p007 0 00 01Jakub Polit – Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922

p007 0 00 01Jan Wiśniewski – Kwestia polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w Rosji (listopad 1917 – styczeń 1918). Koncepcje Tomáša G. Masaryka


p007 0 00 01Marek Kornat – Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego

p007 0 00 01Dariusz Jeziorny – Rocznice „rewolucji rosyjskiej” w propagandzie władz sowieckich w latach 1933–1939

 

p007 0 00 01Piotr Zubowski – Władze wojskowe, cywilne i kościelne a problem cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej – studium na przykładzie świątyń Suwałk, Łomży i Augustowa


p007 0 00 01Paulina Sołuba – Zjazdy norymberskie w oczach amerykańskich obserwatorów 1933–1938


p007 0 00 01 Krzysztof Łagojda – Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956p007 0 00 01Joanna Grey – Trójmiejskie życie kulturalne w stanie wojennym i… „powojennym”


Artykuły recenzyjne i recenzje


p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias – Pierwsza połowa XX stulecia. Europejska droga „do piekła i z powrotem”


p007 0 00 01Przemysław Sołga – Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja niepodległej Ukrainy. Uwagi na marginesie książki ks. Adama Kubasika, Eklezjologia polityczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Cerkiew greckokatolicka fundamentem niezawisłej Ukrainy

p007 0 00 01Recenzje


Adam Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej – Wiktor Węglewicz

Krzysztof Kloc, Wielkomiejska gangrena. Margines społeczny międzywojennego Krakowa – Janusz Mierzwa

Krzysztof Łagojda, Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej – Witold Wasilewski

Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście – Rafał Stobiecki

In memoriam

p007 0 00 01Piotr S. Wandycz (20 IX 1923 – 29 VII 2017). Historyk Europy Środkowo-Wschodniej, intelektualista, emigrant – Rafał Stobiecki

 

p007 0 00 01Piotr Wandycz. Historyk polskiej dyplomacji – Marek Kornat

 

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!» Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914–1918”, Toruń, 19–20 X 2017 – Mateusz Hübner