Dzieje Najnowsze, Rocznik LI, r. 2019, 4

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Jacek Tebinka, Anna Zapalec – Początki współpracy brytyjskich instytucji zajmujących się operacjami specjalnymi z polskim wywiadem wojskowym w 1939 r.

p007 0 00 01Ryszard Żelichowski – Modelowa okupacja hitlerowska Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej

 

p007 0 00 01Maciej Łochowski – Co wydarzyło się w Lublinie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku? Przyczynek do dziejów politycznych Polski


p007 0 00 01Małgorzata Dajnowicz – Liga Kobiet w okręgu łódzkim w latach 1945–1981. Główne obszary działalności organizacji

 

p007 0 00 01Marek Żak – Narodziny „Małej Moskwy”. O wysiedleniu ludności polskiej w Legnicy za rzekę Kaczawę w lipcu 1945 roku


p007 0 00 01Andrzej Zaćmiński – Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r.

 

p007 0 00 01Ariel Orzełek – Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie
rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980)

 

p007 0 00 01Tomasz Korban – Sprawa budowy pomnika katyńskiego w Londynie w latach 1971–1979 w świetle polskich i brytyjskich źródeł dyplomatycznych

 

 

p007 0 00 01 Przemysław Benken – „Burza nad Pekinem”. Przyczyny, przebieg i konsekwencje kryzysu w Chińskiej Republice Ludowej w 1989 r. w świetle archiwów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

Materiały

 

p007 0 00 01Agresja niemiecka i początki okupacji Polski w relacjach belgijskich obserwatorów – Józef Łaptos

 

 

p007 0 00 01Jacek Piotrowski – Dowód na polski antysemityzm czy raczej świadectwo przełomowych czasów? (Przyczynek do stosunków polsko-żydowskich)

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Krzysztof Kloc – O Józefie Piłsudskim w Zakopanem raz jeszcze 


 

Recenzje

p007 0 00 01Bogusław Drewniak, Muzyka z polityką w tle. Polska – Niemcy 1918–1945. Studia – szkice – materiały – Stanisław Żerko

 

p007 0 00 01 Michał Jarnecki, Piotr Kołakowski, „Ukraiński Piemont”. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939 – Stanisław Żerko

 

p007 0 00 01Rościsław Żerelik, Szczepanów. Wielkie dzieje dolnośląskiej wsi – Jacek Piotrowski

 

 

 Życie naukowe

p007 0 00 01Koło Naukowe Badaczy Białych Plam – „O tym się nie mówi…” Sprawozdanie z wykładu „Wachmani z Trawnik. Jeńcy sowieccy w służbie SS” – Jacek Kosma

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza