Dzieje Najnowsze, Rocznik LIV, r. 2022, 4

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Andrzej Nowak – Reinhart Koselleck – intelektualna biografia historyka i jej odbicie w korespondencji z Carlem Schmittemp007 0 00 01Mariusz Wołos – Dwie misje rotmistrza Bolesława Długoszowskiego „Wieniawy” do Paryża w 1919 roku. Część 1: Członek Delegacji Nadzwyczajnej Tymczasowego Naczelnika Państwa

 

p007 0 00 01Joanna Modrzejewska-Leśniewska – Lotnictwo w III wojnie afgańsko-brytyjskiej, 1919–1920


p007 0 00 01Łukasz Tomasz Sroka – Pierwsza lekcja hebrajskiego. Transgresja tożsamościowa Żydów polskich od końca XIX do połowy XX wieku


 

p007 0 00 01Zbigniew Hojka – Robotnicy cywilni w KL Auschwitz w latach 1940–1945


p007 0 00 01Paweł Sękowski – The International Refugee Organisation’s Resettlement Policy – A New Approach of the International Community to the Refugee Problem in Europe: A Case Study of DPs and Refugees from Poland


 

p007 0 00 01Aleksandra Sylburska – Obchody sześćdziesiątych urodzin Bolesława Bieruta i Mátyása Rákosiego w 1952 r. w prasie polskiej i węgierskiej


p007 0 00 01Paweł Malendowicz – Lewica komunistyczna w Polsce po 1989 roku. Organizacje i ich myśl programowa. Zarys problemu

 

 

Materiały
 

p007 0 00 01Piotr Kołakowski – Dokument czechosłowackiego wywiadu wojskowego o współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego z 1934 roku

 

p007 0 00 01Agnieszka Biedrzycka – „Dziennik z wydarzeń II wojny światowej 1939–1941” Aleksandra Prusiewicza


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Tomasz Flasiński – Władza niekolonialna: studium przypadku. Historia Tajlandii po polsku

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza