Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 3

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01Debata: Architekci niepodległości – Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Paweł Libera, Krzysztof Kawalec, Marek Kornat, Andrzej Nowak, Włodzimierz Suleja

Studia i artykuły

p007 0 00 01Natalia Wojtanowska-Bąk – Działalność polityczno-kulturalna Macieja Loreta w Rzymie przed wybuchem Wielkiej Wojny


p007 0 00 01Paweł Brudek – Obraz zaboru rosyjskiego w oczach żołnierzy i urzędników państw centralnych w latach 1914–1917

 

 

p007 0 00 01Jacek Emil Szczepański – Niemieckie wojska okupacyjne na Mazowszu 1915–1918


p007 0 00 01Ryszard Żelichowski – Neutralność z bronią u nogi.
Królestwo Niderlandów w czasie Wielkiej Wojny

p007 0 00 01Paweł Olszewski – „Kwestia turecka” w polityce USA po I wojnie światowej


p007 0 00 01Halina Parafianowicz – O pionierkach w dyplomacji amerykańskiej i Ruth Bryan Owen – pierwszej Madame Poseł USA

p007 0 00 01Przemysław Różański – Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej

 

p007 0 00 01Paweł Duber – Kulisy ustąpienia Aleksandra Prystora ze stanowiska premiera w maju 1933 r.

p007 0 00 01Waldemar Kozyra – Znaczenie polskiej tradycji administracyjnej dla administracji publicznej III Rzeczypospolitej

Autoreferaty

p007 0 00 01Tomasz Flasiński – Spór o miejsce Bengalu w zdekolonizowanych Indiach na tle głównych determinantów polityki prowincji w latach 1945–1947

 

p007 0 00 01 Piotr Byszewski – Organizacja „Ruch” (1965–1970)

 

 Artykuły recenzyjne i recenzje


p007 0 00 01Roman Kochnowski – Brytyjski dwugłos o bitwie jutlandzkiej

 

 


p007 0 00 01Alicja Bartnicka – Zbrodnia z urzędu, sprawcy zza biurka. Uwagi i refleksje na marginesie lektury „Konferencja w Wannsee. Droga do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha
 

p007 0 00 01Mariusz Krzysztofiński – Aleksander Zawadzki widziany z perspektywy Śląska. Refleksje wokół książki Janusza Mokrosza „Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948)”

 

p007 0 00 01 Jacek Chrobaczyński – Refl eksje na temat monografi i Marka Łuszczyny „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”

 

p007 0 00 01Recenzje


Robert Gerwarth, Pokonani. Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917–1923) – Marek Białokur, Adriana Dawid

Grzegorz Kulka, Sąd Honorowy dla Generałów w Wojsku Polskim w latach
1918–1947 – Dariusz Fabisz


Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony.
Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939 – Andrzej Purat

Józef Łaptos, Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich
uchodźców w latach 1944– 1947 – Andrzej Kastory

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza