Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 4

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Wojciech Materski – Problem rozgraniczenia Sowietów z Finlandią, 1917–1922


p007 0 00 01Krzysztof Jasiewicz – Nieznany epizod II wojny światowej. Sowiecka okupacja Suwalszczyzny 24 IX – 6 X 1939 r. jako studium przypadku

 

 

p007 0 00 01Marcin Przegiętka – Obraz Polaków w szkoleniu światopoglądowym niemieckiej Policji Porządkowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945)


p007 0 00 01Paweł WawryszukDziałalność Państwowej/ Związkowej Komisji ds. Wyznań w Jugosławii w latach 1945–1971

 

p007 0 00 01Mirosław Sikora – USA, CoCom i embargo strategiczne. Kontrola dyfuzji technologii podwójnego zastosowania w czasie zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem PRL


p007 0 00 01Robert Skobelski – Wojsko podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku

 

p007 0 00 01Michał Siedziako – Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku

 

Dyskusje i polemiki

 

p007 0 00 01Piotr Gontarczyk – Czy bracia Hryć byli polskimi mordercami Żydów? Czyliuwagi na temat naukowej wiarygodności badań prof. Barbary Engelking

 

Materiały

p007 0 00 01Raport Komitetu Narodowego Polskiego o sytuacji w I pułku strzelców polskich (lipiec 1917 r.) – Krzysztof Kawalec

Autoreferaty

p007 0 00 01Kamil Piskała – Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium z dziejów myśli politycznej PPS (1929–1939)

 

p007 0 00 01Rafał Kościański – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w latach 1945–1954. Powstanie – struktura – działalność operacyjna

 

 Artykuły recenzyjne i recenzje


p007 0 00 01Przemysław Sołga – Państwowa edukacja w konfrontacji z nauczaniem Kościoła. Uwagi na marginesie książki Marka Jakubiaka „Relacje państwo-Kościół katolicki na tle polityki oświatowo-wychowawczej sanacji”

 

 


p007 0 00 01Andrzej Leon Sowa – O Polakach i Ukraińcach na Wołyniu w 1943 r. Kilka polemicznych uwag z okazji publikacji książki Bohdana Huda, „Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku”
 

p007 0 00 01Mariusz Zajączkowski – Wierzchowiny i NSZ. Uwagi krytyczne na marginesie książki Mariusza Bechty i Wojciecha J. Muszyńskiego „Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956”

 

p007 0 00 01 Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z dziennika 1918, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura – Arkadiusz Stempin

 

 

p007 0 00 01Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner, Majdan. Drugie narodziny narodu – Marcin Gaczkowski

 

Życie naukowe


p007 0 00 01Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 27–28 IX 2018 r. – Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija

 

p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej. Państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 X 2018 r. – Mateusz Hübner

 

Listy do Redakcji

p007 0 00 01 List do Redakcji „Dziejów Najnowszych”. Sprostowanie – Krzysztof Kosiński

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza