Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuł, wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzowania. 
 • Artykuły w ciągu 30 dni od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma. 
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej z kraju innego niż narodowość autora artykułu.
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora. 
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora. 
 • Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu recenzowania. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji. 
 • Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 60 dni.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Autor ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie Redakcji ostatecznej wersji tekstu.
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • Kiedy autor nie akceptuje ocen recenzentów, może poprosić o wycofanie artykułu.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności