Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

KRYTERIA PRZYJĘCIA TEKSTÓW:

 1. Powinien to być tekst samodzielny autora, będącym wynikiem jego badań, niepublikowany wcześniej w innych pismach.
 2. Powinien być zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zasady „zapory ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) oraz „guest authorship” (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu). Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora o złożenie oświadczenia w sprawie „zapory ghostwriting”.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora o złożenie oświadczenia na temat źródeł finansowania tekstu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 4. Powinien spełniać kryteria i wskazówki redakcyjne.
 5. Teksty są przekazywane dwóm recenzentom i tylko te które otrzymają dwie pozytywne recenzje mogą być publikowane. Decyzje o publikacji podejmuje redakcja pisma z redaktorem naczelnym.

KRYTERIA I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE:

 1. Teksty przesyłamy na nośnikach elektronicznych tradycyjną pocztą (z wydrukiem) lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Poprawki i uzupełnienia powinny być ograniczone do minimum i nie mogą przekraczać trzech na jednej stronie; nie stosujemy żadnych podkreśleń.
 2. Artykuł nie powinien przekraczać 1 i ½ art. wydawniczego.
 3. Przyjmujemy teksty w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.
 4. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniejszej, polemicznej recenzji) powinien wyglądać następująco: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora oraz dokładny adres, poniżej tytuł na środku strony (na osi). Wszystkie te elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś samymi wielkimi literami.
 5. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony tytułowej); jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać imię i nazwisko redaktora; następnie – w przypadku pracy wielotomowej – liczbę tomów lub części (np. t. I–II) cyframi rzymskimi i dalej: miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy, na ostatnim miejscu liczbę stron. Imię i nazwisko autora recenzji – na końcu tekstu z prawej strony (oraz dokładny adres).
 6. Teksty do działu „Życie naukowe” zawierają tytuł (na osi); podpis autora jak w recenzji.
 7. Wspomnienia pośmiertne: w tytule imię i nazwisko osoby, której tekst dotyczy, pod nim w nawiasach dokładne daty życia; podpis autora jak w recenzji.
 8. Przypisy następują w maszynopisie po tekście zasadniczym, od nowej strony. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem akapitowym. Odnośniki do przypisów w tekście są umieszczane przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela przecinek).
 9. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itp., m.in., rkps, mps, t., z., etc.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne w miarę potrzeby. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską wówczas, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (16 V 1935 r.; 16 maja; w maju 1935 r.).
 10. W przypisach stosujemy skróty jak w punkcie 7., dopuszczalne są także inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem znaczenia w pierwszym przypadku ich zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych piszemy w cudzysłowie; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów prostokątnych). Tomy i roczniki periodyków i innych publikacji podajemy cyframi rzymskimi; zeszyty, numery i części – arabskimi.
 11. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty odbiegające swoją zewnętrzną formą od powyższych zasad będą zwracane autorom do właściwego przygotowania i ponownego przepisania.
 12. Redakcja prosi o dołączenie do artykułów streszczeń o objętości nie przekraczającej 1 strony maszynopisu, podanie 5-7 słów lub fraz kluczowych (w języku polskim i angielskim), krótkiej noty o autorze tekstu (stopień naukowy, miejsce pracy, adres e-mail) oraz dołączenie na końcu artykułu wykazu najważniejszej literatury wykorzystanej w tekście.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności